Disclaimer

 1. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer : TWONN
E-mailadres : [email protected]

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TWONN en op alle met TWONN aangegane overeenkomsten.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door TWONN is ingestemd.
2.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TWONN in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
2.6 TWONN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
2.7 Door het gebruik van de internetsite van TWONN en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
2.8 TWONN is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 1. Het aanbod

3.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. TWONN is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
De potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; De potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan TWONN via elektronische weg is verzonden en door TWONN is ontvangen.
3.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
3.5 Koper en TWONN komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.3 en 3.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van TWONN zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. TWONN is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting(BTW).
4.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
4.3 De Koper is de prijs verschuldigd die TWONN in haar bevestiging conform artikel 3.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door TWONN worden gecorrigeerd.
4.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het bezorgadres en staat in de “winkelwagen” vermeld.
.

 1. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Betalen via iDEAL, PayPal of een van de andere aangeboden betaal methoden.
5.2 TWONN kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
5.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper is voldaan.
5.4 In het geval door TWONN een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
5.6 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die TWONN als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
5.7 In geval van niet-tijdige betaling is TWONN bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft TWONN ernaar om bestellingen te bezorgen op een zo spoedig mogelijke werkdag na ontvangst van uw betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Omdat de producten costum made op bestelling worden gemaakt zal er ten aller tijde rekening gehouden moeten worden met de extra tijd welke dit in beslag neemt.
6.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

 1. Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Aangezien TWONN aankopen bied van bederfelijke goederen welke special voor koper worden geproduceerd is ruilen NIET toegestaan.
7.2 De door TWONN aangeboden producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door TWONN

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met TWONN is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Door TWONN wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de Koper opzet of grove nalatigheid door TWONN of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
9.2 Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de Koper reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien TWONN producten ter aflevering aan de Koper aanbiedt, maar de Koper die zaken om niet aan TWONN toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de Koper.

 1. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is TWONN niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij TWONN, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TWONN, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 1. Persoonsgegevens

12.1 TWONN zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
12.2 TWONN neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van TWONN of overeenkomsten gesloten met TWONN worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtspraak.

 1. Tot slot

Al onze producten worden met zeer veel zorg voor je bereid. We doen onze uiterste best om bestelde producten zo spoedig mogelijk te bezorgen. Wij werken echter met verse 100% organische producten en daarmee zijn sommige producten slechts beperkt voorradig. Als wij om wat voor reden dan ook niet aan de bestelling kunnen voldoen, nemen wij uiteraard contact met je op. Laat daarom altijd een telefoonnummer achter bij je bestelling.